Pokračování průzkumu pozic 4. pluku Tyrolských císařských střelců

10. 7. 2019 Jiří Zubalík Archeologie bojiště Reportáž

Bez popisku

Na konci března se uskutečnila jarní výzkumná výprava, která se opět zaměřila na prohlubování znalostí o pozicích 4. pluku tyrolských císařských myslivců na vrchu Staviska u města Bardejov. V rámci zasazení do komplexních souvislostí jsme navštívili i sousední vrch Šekovka, který v téže době opevňovala ruská armáda. Šekovka je také spojena s propagandisticky zneužitým zajetím 28. pěšího pluku „Pražských dětí“, po kterém se rakouská armáda stáhla na zmíněná Staviska. Cestou na východní Slovensko také někteří členové výpravy prezentovali výsledky naší činnosti na přednášce pro veřejnost na půdě Slováckého muzea v Uherském Hradišti. O přednášku byl značný zájem a i následná debata byla inspirativní.

Po zkušenostech z podzimní expedice jsme se rozhodli opět pro noční přesun na východní Slovensko, abychom mohli od pátečního rána začít s prací na lokalitě. Zaměřili jsme se na jednu z plochých teras v zázemí zákopové linie, kterou jsme prozkoumali při poslední výpravě. Po odklizení spadaných větví a vrstvy zetlelého listí proběhl detektorový průzkum, který zjistil dvě kumulace nálezů – při severním okraji terasy se nacházely především nábojnice Mannlicher, jižně od ní se nalezlo několik knoflíků a rakousko-uherských drobných mincí. V této části terasy byly provedeny i mikrosondáže, které potvrdily přítomnost jednotlivých uhlíků, jejichž množství ale nedovoluje bezpečně potvrdit přítomnost ohniště v tomto prostoru. Nálezy mincí a dalšího inventáře civilního charakteru potvrzují přítomnost vojáků v prostoru mimo zákopovou linii. Celá terasa byla následně kresebně dokumentována. Kromě této terasy byla objevena i další zajímavá terasa, nacházející se nedaleko. Nejzajímavějším zjištěním je přítomnost zahloubeného objektu, pravděpodobně ubikace pro nižšího velitele. Průzkum zde dále objevil zajímavou sbírku pracovních nástrojů – krumpáč a sekeru. Po ukončení práce jsme večer navštívili vojenský hřbitov u Blechnarky, který byl vyprojektovaný Dušanem Jurkovičem.

Dokumentace terasy (Foto: J. Těsnohlídek)

Druhý den došlo k rozdělení členů výzkumného týmu. Část výpravy se vrátila na Staviska, aby pečlivě zdokumentovala plošinu se zahloubeným objektem. Objekt i s okolím byl zakreslen a nafotografován, a to i za účelem tvorby digitálního 3D modelu. Zakreslena byla i pozice artefaktů zjištěných předchozího dne. Vzhledem k brzkému jaru bylo také využito skutečnosti, že se na dně zákopu udržela sněhová pokrývka, takže došlo k nafocení již dříve dokumentovaných úseků opevnění. Díky přítomnosti sněhu vyniknou lépe na fotografiích jak zákopy, tak připojené úkryty. Zbylí členové se vydali na již zmíněnou Šekovku. Vrch se nachází na protější straně sedla Blechnarka, přímo naproti Staviskům, oproti kterým je zhruba o 70 metrů nižší. Nejprve bylo potřeba se s lokalitou seznámit, proběhl proto povrchový průzkum, který zjistil, že se vrchol z jihozápadu obchází zákopová linie, na kterou navazuje linie jednotlivých objektů obkružujících Šekovku z východu. Nálezy vystřílených nábojnic indikuji, že souvislý zákop dle očekávání vyhloubili Rusové, ale jednotlivé objekty náležely rakousko-uherské armádě, tedy již zmíněným „osmadvacátníkům“.

Zákopová linie se třemi objekty

Poslední den se celá výprava vydala na Šekovku. Došlo k vytipování vhodného a zajímavého místa na ruském zákopu, které bylo podrobeno detailnímu průzkumu. Byl vytyčen polygon o rozměrech 5 x 20 metrů, delší osou orientovaný na probíhající zákop; ve vytyčeném prostoru se na zákopové linii nacházela i traverza. Polygon byl zaměřen pomocí GPS, jeho pozice ve vztahu k nedalekému úvozu byla zaměřena i pásmy tak, aby bylo možno pokračovat v rozšiřování zkoumaného prostoru i v budoucnu. Prostor polygonu byl důkladně prozkoumán detektorem, kterým se podařilo zjistit větší množství šrapnelových kuliček a ruských nábojnic. Zákop i s traverzou byl následně kresebně a fotograficky dokumentován, byla zaznamenána i pozice jednotlivých artefaktů. Polygon byl také fotogrammetricky nasnímán. Práce na lokalitě se nám podařilo dokončit krátce po poledni, poté jsme se vypravili na cestu domů, během které jsme již tradičně navštívili vojenský hřbitov ve Stebníku.

Fotogrammetrická dokumentace polygonu na Šekovce

Výprava nám pomohla rozšířit znalosti o zázemí rakousko-uherských vojáků na Staviskách, potenciál pro budoucí výzkum může mít zahloubený objekt na jedné z teras pod hřebenem. Zajímavé bude i srovnání stavební formy ruských a rakouských zákopů na jednom bojišti, včetně analýz vzájemné viditelnosti těchto pozic. V širším časovém období se nabízí i detailní průzkum pozic pražského 28. pěšího pluku, který může přinést nové poznatky ohledně míry jejich obrany a zároveň síle ruského útoku, díky kterému pluk upadl do zajetí.


Fotogalerie
Členové výpravy pod Stavisky
Vojenský hřbitov Dušana Jurkoviče u Blechnarky
Vojenský hřbitov Dušana Jurkoviče u Blechnarky
Vojenský hřbitov Dušana Jurkoviče u Blechnarky
Zákopy na Staviskách
Čištění druhé terasy před dokumentací
Zjišťování hloubky na Šekovce pomocí geologického vrtáku
Vojenský hřbitov ve Stebníku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info