Léta do pole okovaná IV. – rok 1917, revoluce ve válce, společnost v revoluci

26. 10. 2017 Martin Vojtas Konference Reportáž

Bez popisku

Polovina září patří již tradičně mezinárodní vědecké konferenci Vojenského historického ústavu Praha. Vzhledem ke svému zaměření na léta 1914 až 1915 jsme na konferenci o roce 1917 aktivně nevystoupili. Naše účast však byla výjimečnou příležitostí dozvědět se nové informace a navázat nové kontakty.

Konference byla opět rozdělena na dva dny přednáškových panelů v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a třetí den se pořádala komentovaná prohlídka památníku na Vítkově. První večer se též konala vernisáž putovní výstavy 1917 – zlomový rok československého odboje, ovšem proti předchozím ročníkům byla z důvodů rekonstrukce Armádního muzea na Žižkově pořádána ve Dvoraně poslanecké sněmovny.

Průběh konference odpovídal osvědčenému modelu, kdy úvodní slovo přednesli ředitel VHÚ plk. Aleš Knížek, předseda PSPČR pan Jan Hamáček a v zastoupení ministra obrany Martina Stropnického paní náměstkyně Netolická. První příspěvky se zabývaly vstupem USA do války a Ruskou revolucí. Zajímavým byl exkurz na Přední východ a Britské obsazení Palestiny. Další příspěvky se pak věnovaly kulturní situaci roku 1917 v Českých zemích.

Po obědě nastal čas východní fronty, situace v revolučním Rusku a bitvy u Zborova, o které přednášel za Signum Belli náš kolega a přítel Radim Kapavík. Na úvod svého příspěvku se podivil, že na takto významné téma pro československé dějiny zazní jen dva referáty. Jednak šlo o jeho zhodnocení aktivity Jihlavského c. a k. IR 81. u Zborova a Zborovské mohyly padlých v referátu Dagmar Martínkové. Následný blok obsahoval příspěvky opět z domácí fronty a zejména se věnovaly nepokojům vzniklým ze zhoršené situace v zásobování. K tomu ještě přibyli na území českých zemí uprchlíci z Ukrajiny.

Poslední pondělní blok pak přinesl velmi zajímavé téma v podání Dr. Yarona Jeana z University of Haifa, který se věnuje zvukům války a jejich vnímání. Zvuky, které ovlivňují celé prostředí, psychiku a jsou symbolem epochy. Pro první světovou válku se tímto symbolem stal zvuk kulometné palby. Jeho příspěvek ve finálním sborníku bude jistě se svým „Wartime Soundscape“ velmi podnětným čtením a nabízí možnosti výzkumu i z archeologického pohledu. Poslední příspěvky dne se pak věnovaly ztrátám v roce 1917 a stále silnějšímu zapojování žen do válečné mašinerie na příkladu ženských pomocných pracovních sil v R-U armádě.

Jeden z posterů
Další z posterů

Druhý den zahájily výtečné přednášky z inovací ve vojenské taktice – Gerhard Artl z vídeňského Kriegsarchivu přednesl příspěvek o přejímání „Angriffsaktiky“ do Rakousko-uherských Sturmtruppen a jejich uplatňování v bitvě o horu Ortigara v Jižním Tyrolsku. Druhý příspěvek podplukovníka Stachelbecka z Bundeswehru se pak zabýval zaváděním nové taktiky elastické obrany na Západní frontě u Arrasu a zejména s jakými problémy se její autoři potýkali u myšlení důstojníků, kteří považovali ztrátu každého metru bojiště za porážku.

Následující příspěvek D. A. Ligetiho z Budapešti, o peripetiích polního maršála von Hötzendorfa v 17. roce, utkvěl v paměti hlavně zmínkou o okomentování jeho aktivit mladším důstojníkem, že „von Hötzendorf je geniálním autorem zcela neproveditelných plánů“. Neméně zajímavý byl i poslední příspěvek prvního středečního bloku, který přednesla Karolína Kalecká o stavu a názorech na R-U námořnictvo. Rakouská admiralita byla víc než čím jiným posedlá držením kroku s Itálií a byla v zajetí potřeby stejného počtu bitevních lodí. Blok před obědem pak celý patřil nešťastnému a celou válku zkoušenému údolí řeky Soči v dnešním Slovinsku. V 17. roce konečně došlo ke zlepšení situace po úspěšné ofenzivě centrálních mocností a návratu obyvatel do údolí.

Po obědě byla pozornost zaměřena na národní armády neexistujících států – první dva příspěvky Richarda Stojara a Tomáše Kykala pokrývaly téma Českých legií na Italské frontě. Další dva příspěvky polských historiků Wawera a Wesołowského pak byly o polských dobrovolnických formacích na Rakouské i Ruské straně. Devátý blok se zabýval šlechtou a jejími proměnami v Rakousku-Uhersku za Karla I. a židovskými důstojníky v carském námořnictvu. Stejně tak předposlední blok se držel jednoho tématu a tím byla úloha církve ve válečném konfliktu. Mírová iniciativa Benedikta XV., život ve farnostech a zákopová religiozita podávaly příspěvek k pohledu na stav tehdejších myslí prostých lidí.

Poslední blok konference se věnoval ruskému revolučnímu prostředí pohledem dobových vzpomínek ruských autorů a na závěr jsme byli seznámeni s problémy a požadavky Rakouského válečného muzea na získávání artefaktů z bojiště.

Tento rok se konference opět organizátorům povedla a zejména široká zahraniční účast doslova z celého světa dodávala konferenci na důležitosti. Letos tak například kromě tradičních účastníků ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska a zejména Slovinska, přibyli i účastníci z Francie a „exotických“ zemí jako USA, Austrálie či Izrael. Tuším, že poprvé se této konference účastnili vědci z různých koutů Ruska – Petrohradu, Moskvy i Čeljabinsku. Z celkem 43 příspěvků jich bylo zahraničními hosty prezentováno rovnou 23 (z toho 2 slovensky). Široký záběr poskytl možnost různých pohledů na množství aspektů, které byly s hrozivým konfliktem počátku minulého století spojené a za archeologickou sekci, i když nebyl žádný z příspěvků přímo z našeho pole působnosti, musím kvitovat, že zde bylo plno inspirujících a podnětných poznatků, využitelných i v našem bádání.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info