Karpaty 1914-15. Lednová konference v Krakově


UJ Krakov

Na pozvání organizátora akce Marcina Czarnowicze z katedry archeologie a etnologie univerzity v Krakově, jsme vystoupili na jednodenním setkání badatelů zabývajících se archeologií První světové války ve Slovensko-Polských Karpatech.

Program setkání

Program setkání

Jako první přiblížili svou práci organizátoři o výzkumu okolo Jasiela. Tento výzkum je pro nás zajímavý tím, že se odehrává na Polské straně několik set metrů od jedné z našich vytypovaných slovenských lokalit u obce Habura. Tu jako svou diplomovou práci zpracovává Martin Fojtík. Přínosným bylo zjištění, jaké metody polští kolegové uplatňují a k jakým výsledkům se jim podařilo zatím dopracovat.

Následně nastoupil český blok referující o výzkumech na Slovensku. První odprezentoval svůj příspěvek Jiří Zubalík, kde přiblížil naši metodologii. Po něm se se svou prezentací ujal slova Martin Fojtík s popisem našeho výzkumu nad obcí Habura – což je výzkum geograficky blízký výzkumu polskému. Třetí vystoupil Martin Vojtas s dosavadními výsledky výzkumu na lokalitách u Stebníku a na Výravě. Jako čtvrtý český účastník se pak ujal slova Radim Kapavík ze spolku Signum Belli 1914, se kterým úzce spolupracujeme a který zejména polským kolegům přiblížil činnosti spolku a možnosti spojení historicko-archivního bádání s archeologií v případě prvoválečných výzkumů.

Příspěvek Marcina Czarnowicze z UJ Krakow Jiří Zubalík o naší metodlologii Martin Fojtík o své diplomové práci u Habury Martin Vojtas o výzkumech na Kobyle a Staviskách Radim Kapavík ze Signum Belli 1914 Prezentace spolku Galicja

Po přestávce nadešel čas pro prezentaci spolku Galicja pod pány Arturem Hejnarem a Tomaszem Kajdanem, kteří poreferovali o aktivitách jejich uskupení, zejména při průzkumech na území nadlesnictví Baligród. Zde není občas ani třeba užití techniky jako jsou detektory, neboť předměty z války, i nekovového původu, se zde stále volně povalují po lese. I práce s detektorem zde však má své místo a organizovali například velké setkání detektorářů pro velkou plošnou prospekci loni na podzim.
Následně se opět ujal slova organizátor Marcin Czarowicz s ukázkou možností popularizace a prezentace karpatských událostí veřejnosti formou mobilních aplikací.

Jako poslední vystopil Jakub Niebylski se svým zhodnocením nálezového celku z prvoválečné bitvy o Krakov. Zajímavé bylo zejména jeho zpracování munice, se kterou může jakožto držitel pyrotechnických zkoušek manipulovat.

Konferenci hodnotím jako velmi přínosnou v poznání metod výzkumu našich kolegů i jejich získaných závěrů. Hlavně pak v navázání nových možností spolupráce a kooperace, o kterou mají sami polští kolegové zájem. Je tedy více než pravděpodobná blízká spoluúčast jak polských badatelů na našich výzkumech, tak naše na výzkumech spolku Galicja i úzká spolupráce s UJ Krakov, kde mají tyto výzkumy i díky osobním vazbám domorodců ke zkoumané oblasti a událostem oficiální podporu.


php://filter/resource=../../../../wp-config.php